Kit chuẩn bị thư viện cfDNA

  • Bộ chuẩn bị thư viện cfDNA được thiết kế đặc biệt cho các nền tảng giải trình tự công suất cao của MGI.
  • Bộ chuẩn bị thư viện này được tối ưu hóa để chuyển đổi cfDNA hoặc DNA phân mảnh kích thước 150 ~ 250bp thành một thư viện tùy chỉnh.
  • Kết hợp với bộ hóa chất “MGIEasy Rapid Circularization Module”, các sản phẩm PCR được chuyển đổi thành DNA vòng sợi đơn (ssCirDNA) có thể được giải trình tự trên các hệ thống BGISEQ/MGISEQ/DNBSEQ.
  • Tất cả các thuốc thử được cung cấp trong bộ Kit này đều đã vượt qua quy trình kiểm tra chất lượng và kiểm định chức năng nghiêm ngặt, đảm bảo tính ổn định và khả năng tái lập hiệu suất.

MGIEasy Cell-free DNA Library Prep Set (48 RXN)

Mô-đun

Thành phần

Số lượng

MGIEasy Cell-free DNA Library Prep Kit (Box1)

ERAT Buffer Mix

200 μL/ống  x 3 ống

ERAT Enzyme Mix

15 μL/ống  x 3 ống

Ligation Buffer Mix

450 μL/ống  x 3 ống

Ligation Enzyme

30 μL/ống  x 3 ống

Adapter Mix (Barcode 01-48)

15 μL/ống  x 48 giếng

PCR Enzyme Mix

475 μL/ống  x 3 ống

PCR Primer Mix

80 μL/ống  x 3 ống

DNA Control

15 μL/ống  x 1 ống

MGIEasy Cell-free DNA Library Prep Kit (Box 2)

Purification Beads

1800 μL/ống  x 3 ống

Elution Buffer

1800 μL/ống  x 3 ống

MGIEasy Rapid Circularization Module

Splint Buffer

186 μL/ống  x 1 ống

DNA Rapid Ligase

8 μL/ống  x 1 ống

MGIEasy Cell-free DNA Library Prep Set (96 RXN)

Mô-đun

Thành phần

Số lượng

MGIEasy Cell-free DNA Library Prep Kit (Box1)

ERAT Buffer Mix

1200 μL/ống x 1 ống

ERAT Enzyme Mix

72 μL/ống  x 1 ống

Ligation Buffer Mix

1440 μL/ống  x 2 ống

Ligation Enzyme

116 μL/ống  x 1 ống

PCR Enzyme Mix

1440 μL/ống  x 2 ống

PCR Primer Mix

432 μL/ống  x 1 ống

DNA Control

10 μL/ống  x 1 ống

MGIEasy Cell-free DNA

Library Prep Kit (Box2)

DNA Adapters-96 (1pmol/μL)

10 μL/giếng  x 96 giếng

MGIEasy Cell-free DNA Library Prep Kit (Box 3)

Purification Beads

6100 μL/ống  x 2 ống

Elution Buffer

5500 μL/ống  x 2 ống

MGIEasy Rapid Circularization Module

Splint Buffer

186 μL/ống  x 1 ống

DNA Rapid Ligase

8 μL/ống  x 1 ống